Історія

Науково-технічний центр «Екотехнології та технології енергозбереження» НТУУ «КПІ» створений рішенням Вченої ради НТУУ “КПІ” 6 лютого 2004р. (протокол №2) та затверджений наказом ректора №2-29 від 15.03.2004р.

Мета НТЦ «ЕКОТЕЗ»

Метою діяльності НТЦ «ЕКОТЕЗ» (Центр) є об’єднання науково-технічного потенціалу підрозділів університету для розв’язання актуальних для енергетики та промисловості України задач, пов’язаних з підвищенням енерго-екологічної безпеки енергетичних об’єктів та систем, рівня енергозбереження за рахунок впровадженням екологічно чистих та енергозберігаючих технологій, підвищення рівня підготовки та перепідготовки інженерно-технічних кадрів у даному напрямку.

Головні напрямки діяльності Центру

 • виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за замовленнями державних підприємств та підприємств іншої форми власності з пріоритетних напрямків науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою фахівців;
 • впровадження науково-дослідних розробок в енергетиці та різних галузях промисловості з врахуванням потреб внутрішнього та зовнішнього ринку;
 • авторський нагляд за впровадженням та використанням науково-технічних розробок;
 • організація і проведення курсів з перепідготовки та підвищення кваліфікації з різних напрямків діяльності;
 • організація і проведення лабораторних, практичних та інших видів занять зі студентами кафедр різних факультетів та інститутів університету;
 • підготовка та перепідготовка наукових, педагогічних та інженерних кадрів високої кваліфікації;
 • міжнародне співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів з закордонними партнерами;
 • участь у міжнародних грантах та контрактах;
 • виконання рекламних заходів з питань розробки, виробництва та реалізації співробітництва на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 • організація семінарів, конференцій, курсів з питань науково-дослідної робота в галузі екобезпеки енергетичних процесів та систем і технологій енергозбереження;
 • проведення авторського та наукового супроводу власних розробок у виробництво та впровадження енергогенеруючого обладнання як на території університету так і за його межами;
 • проведення енергоекологічного аудиту на енергетичних об’єктах;
 • розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.

НТЦ “ЕКОТЕЗ” здійснює наукові дослідження та розробки, забезпечує умови для поглибленої наукової та науково-технічної підготовки фахівців відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що включені до складу державних програм та наукових програм університету .

Основні завдання НТЦ “ЕКОТЕЗ”

Основними завданнями НТЦ “ЕКОТЕЗ” є проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямів науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою фахівців. У плануванні своєї науково-дослідної та впроваджувальної роботи НТЦ спирається на:

 • основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу, що визначаються Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки України, Мінпаливоенерго України, НКРЕ та інших державних установ;
 • державні, галузеві та університетські науково-технічні програми;
 • актуальні проблеми інженерної практики, що визначаються самостійно або через замовників;
 • результати попередніх наукових досліджень і робіт.

Підготовка кадрів

Центр може здійснювати підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, перепідготовкунауково-педагогічних кадрів на курсах підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, післядипломну підготовку та перепідготовку інженерно-технічних кадрів.
Для здійснення підготовки та перепідготовки науково-педагогічних та інженерно-технічних кадрів Центр використовує сучасні методи і засоби, в тому числі дистанційні форми навчання.

Головні розробки та основна діяльність Центру

За рахунок власних розробок та на основі застосування передових високих технологій Центр здійснює:

 1. Підвищення енергоекологічної ефективності теплоенергетичних установок (ГТУ, котли, технологічні печі, сушильні агрегати) за рахунок впровадження розробленої власної трубчастої технології спалювання газоподібного палива:
  • підвищення ККД на 3 – 5 %;
  • зниження у 3 – 5 разів шкідливих викидів оксидів азоту та вуглецю;
  • подовження моторесурсу установок.
 2. Розробка, виготовлення та встановлення установок автономного теплопостачання на основі сучасних енергозберігаючих технологій:
  • теплові насоси;
  • геліосистеми з сонячними колекторами;
  • сонячні батареї (фотовольтаїка);
  • контактні теплогенератори КАОМ;
  • енергозберігаюча енергоплівка;
  • комбіновані системи теплозабезпечення.
 3. Проведення енергоекологічної експертизи, паспортизації та розробка систем моніторингу експлуатації теплоенергетичних об’єктів і установок (ТЕЦ, районні котельні, промислові печі тощо).
 4. Проектування, монтаж і наладка автоматизованих систем контролю параметрів експлуатації теплоенергетичних об’єктів та систем (ТЕЦ, ТЕС, РК, промислові підприємства).
 5. Здійснення енергоекологічного аудиту та менеджменту теплогенеруючого устаткування експлуатації систем теплопостачання промислових підприємств.
 6. Розробка ліцензійованих документів, що обґрунтовують викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря для підприємств та організацій.
 7. Експертна оцінка стану, енергоекологічний аналіз, розробка заходів та модернізація пальникових систем камер згорання ГТУ (в тому числі ГТУ у складі ГПА) та котлів різного виробництва (у т.ч. імпортних).