3. Системи енергозаощадження

Зростаючий дефіцит енергетичних ресурсів, підвищення вартості енергоносіїв та прагнення підприємств до сталого розвитку і  збільшення виробництва продукції підсилюють актуальність та необхідність розробки і впровадження  науково обґрунтованих мало витратних методів, засобів та технологій енергозаощадження   з високим рівнем екологічної безпеки.

3.1. Загальні відомості

НТЦ «ЕКОТЕЗ» для досягнення  мети енергозаощадження на підприємствах різних галузей промисловості пропонує реалізацію адресних систем енергозаощадження, а саме:

 • проведення  оцінювання стану енергоспоживання, діагностику експлуатації енергообладнання та аналіз стану забруднення навколишнього природного середовища шкідливими викидами  агрегатами  на підприємстві чи окремому об’єкті;
 • дослідження  та узагальнення характеру  впливу факторів, параметрів та показників експлуатації об’єкту на енергозаощадження з одночасним аналізом емісії шкідливих викидів;
 • створення стратегії підвищення рівня енергоекологічної ефективності експлуатації  агрегатів та  об’єкту в цілому на основі  енергетичних балансів  та ексергетичних методів;
 • розроблення концептуальних засад  створення автоматизованих систем контролю та моніторингу енергоекологічних показників експлуатації об’єкту;
 • розробка адресних маловитратних та легкодоступних  екологічно безпечних  методів, засобів, технологій та систем енергозаощадження для конкретних агрегатів, виробництв та об’єктів в цілому;
 • аналіз можливості активізації та мотивації застосування   економічних важелів енергозаощадження для підприємства.

3.2. Наукова новизна та практична цінність розробок Центру з енергозаощадження та підвищення рівня екологічної безпеки:

 • вперше здійснено  комплексний аналіз взаємодії факторів та параметрів експлуатації об’єктів на рівень енергозаощадження та  екологічної безпеки;
 • запропоновано  універсальні показники енергозаощадження і екологічної безпеки,  які враховують вплив паливного, технологічного та експлуатаційного факторів  та дозволяють  реалізувати об’єктивно обґрунтовану стратегію використання комплексу заходів і ефективних  умов для практичної реалізації на стадіях прогнозування, проектування, експлуатації та модернізації теплоенергетичних об’єктів;
 • на підставі термодинамічних методів аналізу із застосуванням ентропійного методу і методу коефіцієнтів корисної дії розроблена методологія енергоекологічного аналізу й оптимізації циклів теплових  установок;
 • вперше сформульовано принцип екологічної рівноваги розвитку енерговиробництва і запропоновані критерії оцінки стану рівня енергозаощадження і  екологічної безпеки;
 • розроблено методологію здійснення енергоекологічного менеджменту енерговикористання на об’єктах  на основі енергоекологічної експертизи, аудиту та моніторингу, розроблені методика, технічні умови та алгоритм енергоекологічної експертизи потужних об’єктів (ТЕС, ГТУ, ПГУ), наведені форми енергоекологічного паспорту;
 • розроблено уніфіковану для різного типу  об’єктів методику компенсації впливів для оцінки рівня енергозаощадження і емісії шкідливих речовин (на прикладі енергетичного котла  запропоновано універсальну форму його індивідуальної енергетичної та екологічної характеристик, яка враховує комплексний вплив коефіцієнта надлишку повітря, відносного навантаження котла,  відносної подачі надпальникового повітря  та ступеня рециркуляції);
 • створено та реалізовано методологію  маловитратної  технології оптимізації енергоефективності та мінімізації  емісії токсичних компонентів (NOx, CO) під час експлуатації агрегатів;
 • створено концепцію уніфікованого малотоксичного пальника для забезпечення  спалювання газоподібного палива  з високим рівнем екологічної безпеки.

3.3. Пропозиції із співробітництва

НТЦ «ЕКОТЕЗ» пропонує для підприємств:

 • створення моделей, систем моніторингу реальних даних енергоспоживання і шкідливих викидів агрегатів та технологічних процесів;
 • впровадження розроблених методологій та технологій з енергозаощадження на конкретних агрегатах та об’єктах з оцінкою впливу виробництва на навколишнє середовище;
 • впровадження  на реальних агрегатах та об’єктах  комплексних маловитратних технологій підвищення рівня енергозаощадження і  мінімізації  емісії токсичних компонентів (NOx, CO);
 • впровадження на реальних об’єктах автоматизованих систем моніторингу, аналізу та технології оптимізації енергоекологічних параметрів експлуатації агрегатів та технологічних процесів;
 • здійснення маловитратних та короткотермінових модернізацій паливоспалювальних пристроїв  з високим рівнем показників економічної ефективності та екологічної безпеки  за рахунок  використання розроблених науковцями Центру  технологій.

Застосування автоматизованої системи контролюоб’єкту для здійснення моніторингу енергоекологічних показників