Головними напрямками діяльності науково-технічного центру “ЕКОТЕЗ” є:

 • виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямків науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою фахівців;
 • впровадження науково-дослідних розробок на об’єктах енергетики та в різних галузях промисловості;
 • авторський нагляд за впровадженням та використанням  власних науково-технічних розробок;
 • організація і проведення лабораторних, практичних та інших видів занять зі студентами кафедр різних факультетів та інститутів університету на обладнання Центру;
 • підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка наукових, педагогічних та інженерних кадрів високої кваліфікації;
 • міжнародне співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів з закордонними партнерами;
 • участь у міжнародних грантах та контрактах;
 • виконання заходів з питань висвітлення у ЗМІ виконаних розробок, виробництва та реалізації співробітництва на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 • організація семінарів, конференцій, курсів з питань науково-дослідних робіт у галузі екобезпеки енергетичних процесів та систем і технологій енергозбереження;
 • проведення авторського та наукового супроводу власних розробок у виробництво та впровадження енергогенеруючого обладнання як на території університету так і за його межами;
 • проведення енергоекологічного аудиту на енергетичних об’єктах  та розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.

За рахунок власних розробок та на основі застосування передових високих технологій Центр здійснює:

1. Підвищення енергоекологічної ефективності теплоенергетичних установок (ГТУ, котли, технологічні печи, сушильні агрегати)  за рахунок впровадження розробленої власної трубчастої технології спалювання газоподібного палива:

 • підвищення ККД на 3 – 5 %;
 • зниження у 3 – 5 разів шкідливих викидів оксидів азоту та вуглецю;
 • подовження моторесурсу установок.

2. Розробка, виготовлення та встановлення установок автономного теплопостачання на основі сучасних енергозберігаючих технологій:

 • теплові насоси;
 • геліосистеми з сонячними колекторами;
 • контактні теплоенератори КАОМ;
 • енергозберігаюча енергоплівка;
 • комбіновані системи теплозабезпечення.

3. Проведення енергоекологічної експертизи, паспортизації та розробка  систем моніторингу експлуатації теплоенергетичних об’єктів і установок (ТЕЦ, районні котельні, промислові печі тощо).

4. Проектування, монтаж і наладка автоматизованих систем контролю параметрів експлуатації теплоенергетичних об’єктів та систем (ТЕЦ, ТЕС, РК, промислові підприємства).

5. Здійснення енергоекологічного аудиту та менеджменту теплогенеруючого устаткування експлуатації систем теплопостачання промислових підприємств.

6. Розробка ліцензійованих документів, що обґрунтовують викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря для підприємств та організацій.

7. Експертна оцінка стану, енергоекологічний аналіз, розробка заходів та модернізація пальникових систем камер згорання ГТУ (в тому числі ГТУ у складі ГПА) та котлів різного виробництва (у т.ч. імпортних).