2. Сучасні технології проектування та досліджень

НТЦ «ЕКОТЕЗ» пропонує для вивчення і застосування  на промислових підприємствах, установах і об’єктах енергетичного профілю сучасні технології і методи досліджень і оптимізації складних процесів і систем з метою підвищення ефективності та екологічності їх експлуатації.

Одним з напрямків досліджень пропонується застосування сучасного прикладного програмного забезпечення SolidWorks.

Системи автомазованого проектування  (САПР) SolidWorks 2009 (SW`09), що базуються на технологіях об’ємного параметричного моделювання, вже давно стали промисловим стандартом для проектування конкурентоспроможної продукції.

Оскільки процес проектування носить ітераційний характер, проектувальник змушений неодноразово вносити зміни в проект з метою поліпшення технічних характеристик об’єкта, що проектується. Контролювати ці зміни досить складно з огляду на велику кількість проектних параметрів, що змінюються. Помилки, що допущені на ранніх етапах проектування, можуть докорінно вплинути на характеристики розроблюваного виробу й істотно знизити його конкурентоспроможність. У зв’язку з цим питання автоматизації проектування для більшості підприємств і конструкторських бюро набуває зараз особливої актуальності.

Якісний виграш від використання SolidWorks 2009 досягається за рахунок збільшення ступеня типізації прийнятих проектних рішень, а також за рахунок принципової можливості при менших витратах вирішувати більш складні технічні завдання.

Вибір у якості базової САПР системи SolidWorks 2009 дозволяє  проектувальнику підприємства (організації):

  • Реалізувати твердотільне і поверхневе параметричне моделювання;
  • Забезпечити повну асоціативність між деталями, збірками та кресленнями;
  • Використовувати широкий інтерфейс імпорту / експорту геометричних фігур;
  • Виконувати експрес-аналіз міцності деталей і кінематики механізмів;
  • Використовувати спеціальні засоби по роботі з великими збірками;
  • Використати простоту в освоєнні і системі високу функціональність SW`09;
  • Використовувати гнучкість і масштабованість проектування;
  • Без обмежень застосовувати 100% дотримання вимог ЕСКД при оформленні креслень;
  • Користуватися зручним мовним  інтерфейсом і документацією.

SW`09 вже реально застосовується у навчальній, науковій і виробничій діяльностях.

Студенти та магістранти НТУУ «КПІ» активно використовують ліцензійне програмне забезпечення SolidWorks у курсовому проектуванні, виконанні дипломних проектів, дисертацій магістрів. Підключення комп’ютерного класу SolidWorks до  університетського суперкомп’ютеру дозволило розширити коло задач моделювання фізичних процесів, що виникають при виконанні дослідної частини дисертації магістра.

Запрошуємо бажаючих отримати знання та навички застосування сучасного інструментарію для досліджень і конструювання складних агрегатів, машин, механізмів та систем на курсах підвищення кваліфікації.

Приклади робіт студентів та магістрантів:

1. Оребрені труби. Розподіл температури в ребрі. Показані точки вимірювання та розташування термопар.

2. Пристрій для спалювання відпрацьованого масла. Струмінь продуктів згоряння.

3. Промислова піч. Розподіл температури у топці.

4.Щілинний теплообмінник. Розподіл температури.